Program Stypendialny dla Polaków ze Wschodu

Fundacja Wileńszczyzna już od 12 lat wspiera studentów polskiego pochodzenia, którzy przyjechali na studia do Polski z krajów byłego ZSRR. Przez ten czas przyznaliśmy przeszło 1000 stypendiów. Dzięki dofinansowaniu nasi stypendyści mogli nie tylko skończyć studia, ale również wziąć udział w dziesiątkach konferencji, szkoleń, kursów i praktyk z zakresu ekonomii. Inicjatywa skierowana jest do osób polskiego pochodzenia wywodzących się z krajów byłego ZSRR. Wsparciem mogą być objęci studenci kierunków ekonomicznych na polskich uczelniach. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej.

Kontakt

Adres korespondencyjny

Program Stypendialny dla Polaków ze Wschodu

Adres: Kanonia 20/22 lok. 16

00-278 Warszawa

Regulamin

 

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im.Stanisława Grabskiego dla Polaków ze Wschodu w roku akademickim 2021/2022 - XIII edycja

 

§ 1 Informacja o projekcie i postanowienia ogólne

1. Głównym celem Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego jest ułatwienie zdobycia wyższego wykształcenia młodym, ambitnym Polakom ze Wschodu oraz rozwój ich kwalifikacji z zakresu ekonomii.

Program jest realizowany we współpracy z Partnerami Programu. Koordynatorem Programu jest Fundacja Wileńszczyzna.

2. Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego w roku akademickim 2021/2022, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie uchwały Zarządu Fundacji.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Fundacji – należy przez to rozumieć Fundację Wileńszczyzna, NIP 7010064264, ul. Kanonia 20/22 lok. 16, 00-278 Warszawa,

Partnerach Programu – należy przez to rozumieć wykaz osób fizycznych i prawnych, który jest dostępny na stronie www Programu,

Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Stypendialną powołaną przez Fundację, która składa się z przedstawicieli Partnerów Programu, studenckiej społeczności lokalnej, uczelni wyższych lub/i Fundacji. Komisja będzie liczyła 3-7 członków, będzie podejmowała decyzje na zasadzie większości głosów,

Stronie www Programu – należy przez to rozumieć stronę www Programu – www.stypendium.eu,

Studentach pochodzących z państw byłego ZSRR – należy przez to rozumieć studentów polskiego pochodzenia, pochodzących z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu i posiadających obywatelstwo jednego z wyżej wymienionych państw lub obywatelstwo polskie nabyte w ramach repatriacji,

Studentach polskiego pochodzenia – należy przez to rozumieć studentów posiadających Kartę Polaka lub potwierdzenie polskiego pochodzenia zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 – tekst jednolity),

Studiach ekonomicznych – należy przez to rozumieć studia odbywane na kierunkach ekonomicznych tj. z zakresu ekonomii: analitykę gospodarczą, ekonometrię, ekonomię, finanse, logistykę gospodarczą, metody ilościowe w ekonomii, międzynarodowe stosunki gospodarcze, towaroznawstwo, rachunkowość, zarządzanie. Niewymienione wyżej kierunki uznaje się za kierunki nieekonomiczne lub wątpliwe. Wnioski studentów tzw. kierunków wątpliwych za każdym razem będą rozpatrywane przez członków Komisji Stypendialnej i weryfikowane co do ich zasadności i spełniania wymogów formalnych. Żeby kierunki wątpliwe mogły być uznane za ekonomiczne powinny być prowadzone na uczelniach i/lub wydziałach ekonomicznych.  Wszyscy Wnioskodawcy tzw. Kierunków wątpliwych zobowiązani są do przesłania z wnioskiem wykazu przedmiotów ujętych w karcie przebiegu studiów, w tym realizowanych w trakcie roku akademickiego 2021/2022.

Stypendium – należy przez to rozumieć stypendium przyznane przez Komisję Stypendialną odpowiednio na semestr zimowy roku akademickiego (X 2021 – II 2022) 2021/2022 na pierwszym posiedzeniu Komisji, na semestr letni r.ak. 2021/20212 (III – VI 2022) na drugim posiedzeniu Komisji, na lipiec 2022 na trzecim posiedzeniu Komisji,

Stypendyście – należy przez to rozumieć osobę, której Komisja Stypendialna przyznała stypendium i która przekazała Fundacji podpisaną umowę stypendialną oraz która odbywa studia w języku polskim na terenie Polski (studenci polskich uczelni) lub na terenie Litwy (studenci wileńskiej filii UwB),

Umowie – należy przez to rozumieć umowę stypendialną, na podstawie której następuje wypłata stypendium i do podpisania której zobowiązany jest Wnioskodawca, któremu Komisja Stypendialna przyznała stypendium,

Wnioskodawcach, Beneficjentach – należy przez to rozumieć osobę składającą wniosek on-line zgodnie z zasadami obowiązującymi na podstawie niniejszego Regulaminu,

Wniosku – należy przez to rozumieć wniosek stypendialny on-line dostępny na stronie www Programu.

4. Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed złożeniem wniosku.

5. Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Wnioskodawcę.

6. Treść Regulaminu może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Wnioskodawcę na stronie www Programu do 01.10.2022 r.

7. Wnioskodawca, wypełniając i składając wniosek, wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych, przez Fundację w zakresie niezbędnym do realizacji Programu.

8. Administratorem danych osobowych Wnioskodawców jest Fundacja. Podane przez Wnioskodawcę dane mogą być przetwarzane jedynie przez Fundację i podmioty przez nią upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa w zakresie niezbędnym do realizacji Programu. Wnioskodawca ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich aktualizacji.

§ 2 Beneficjenci Programu

1. Pomocą stypendialną może być objęty wyłącznie student polskiego pochodzenia, który wywodzi się z kraju byłego ZSRR i w roku akademickim 2021/2022 spełnia poniższe warunki:

2. Szczegółowe warunki dotyczące Beneficjenta Programu ubiegającego się o stypendium:

2.1. odbywa stacjonarne studia w języku polskim na kierunkach ekonomicznych I, II lub III stopnia na polskich uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  (studiuje i przebywa na terenie RP tj. np. nie uczestniczy w programie Erasmus+) i nie płaci za nie albo odbywa stacjonarne studia I lub II stopnia na kierunku ekonomia w wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku (studiuje i przebywa na terenie Republiki Litewskiej tj. np. nie uczestniczy w programie Erasmus+);

2.2. posiada potwierdzenie, na jakich zasadach odbywa studia oraz na jakich zasadach został przyjęty na studia;

2.3. posiada kartę przebiegu studiów wraz z wykazem przedmiotów ujętych w programie studiów, ocen/zaliczeń, punktów ECTS (Europejski System Transferu Punktów) w przypadku studentów studiujących powyżej I semestru lub punktację rekrutacyjną i jej skalę w przypadku studentów I semestru studiów I, II lub III stopnia;

2.3.1. w przypadku studentów powyżej I semestru dopuszcza się jedynie przekładanie karty przebiegu studiów z jednoznacznie zaznaczonym rokiem akademickim i oświadczeniem studenta, że wszystkie oceny zostały ujęte w karcie prze-biegu studiów;

2.3.2. w przypadku studentów I semestru dopuszcza się jedynie przedkładanie zaświadczenia z uczelni z jednoznaczną informacją o liczbie i skali punktacji / oceny uzyskanej w trakcie rekrutacji.

 

2.4. oświadcza, że aplikuje o stypendium ze względu na swoją trudną sytuację materialną, tj. nie posiada kwoty ok. 2500 zł miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania się w trakcie studiów na terenie Polski oraz Litwy (dotyczy studentów wileńskiej filii UwB) oraz pochodzi z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;

Informacje dotyczące sytuacji materialnej Stypendystów mogą i będą weryfikowane przez Fundację na podstawie:

• danych upublicznionych na stronach www organizacji/instytucji przyznających wsparcie dla Polaków ze Wschodu;

• dokumentów dostarczonych przez studentów (potwierdzenia z uczelni, szkoły, biura pomocy społecznej, urzędów skarbowych, pracodawców, członków rodziny itp.),

• oświadczeń o wysokości innych pobieranych świadczeń,

• oświadczenie studenta o sytuacji materialnej.

 

2.5. posiada potwierdzenie, że jest poniżej 26 roku życia – dotyczy studentów I i II stopnia oraz odpowiednio 30 roku życia – III stopnia;

2.6. oświadcza, że w roku akademickim 2021/2022 chce, ale bez wsparcia stypendialnego ze względów finansowych nie jest w stanie:

2.6.1. rozpocząć, kontynuować lub ukończyć na polskich uczelniach na terenie RP studiów na kierunkach ekonomicznych I, II lub III stopnia albo studiów I lub II stopnia na kierunku ekonomia w wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku;

2.6.2. zaliczyć do 01.10.2022 r. na ocenę pozytywną zajęć ujętych w programie jego studiów, które w przypadku studentów I i II stopnia są przeliczane na punkty ECTS i wynoszą zazwyczaj w skali roku akademickiego 60 punktów ECTS (zgodnie z programem studiów);

2.6.3. uczestniczyć w wolontariacie, pracy studenckich kół naukowych w wymiarze 20 godzin w skali semestru roku akademickiego 2021/2022,

 

2.7.1 – gdy aplikuje o stypendium na semestr zimowy r.ak. 2021/2022, spełnia odpowiednio jeden z poniższych warunków:

2.7.1.1. w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 kontynuuje (jest studentem powyżej I semestru studiów I ) studia I  oraz uzyskał w roku akademickim 2020/2021 średnią ocen co najmniej 4,

2.7.1.2. w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 kontynuuje (jest studentem powyżej I semestru studiów II stopnia) studia II stopnia oraz uzyskał w roku akademickim 2020/2021 średnią ocen co najmniej 4,

2.7.1.3. w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 kontynuuje (jest studentem powyżej I studiów semestru III stopnia) studia III stopnia oraz uzyskał w roku akademickim 2020/2021 średnią ocen co najmniej 4 i pozytywną opinię promotora pracy wraz z informacją o harmonogramie dotychczas zrealizowanej i planowanej do zrealizowania pracy doktorskiej,

2.7.1.4. w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 rozpoczął studia I  stopnia (jest studentem I semestru studiów I ) oraz uzyskał nie mniej niż 80% możliwej maksymalnej punktacji/oceny rekrutacyjnej,

2.7.1.5. w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 rozpoczął studia II stopnia (jest studentem I semestru studiów II stopnia) oraz uzyskał nie mniej niż 80% możliwej maksymalnej punktacji/oceny rekrutacyjnej,

 

2.7.1.6. w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 rozpoczął studia III stopnia (jest studentem I semestru studiów III stopnia) oraz uzyskał nie mniej niż 80% możliwej maksymalnej punktacji/oceny rekrutacyjnej,

2.7.2 – gdy aplikuje o stypendium na semestr letni r.ak. 2021/2022, spełnia odpowiednio jeden w poniższych warunków:

 

2.7.2.1. w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 kontynuuje (jest studentem powyżej I semestru studiów I pnia) studia I stopnia oraz uzyskał w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 średnią ocen co najmniej 4,

2.7.2.2. w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 kontynuuje (jest studentem powyżej I semestru studiów II stopnia) studia II stopnia oraz uzyskał w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 średnią ocen co najmniej 4,

2.7.2.3. w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 kontynuuje (jest studentem powyżej I semestru studiów III stopnia) studia III stopnia oraz uzyskał w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 pozytywną opinię promotora pracy wraz z informacją o harmonogramie dotychczas zrealizowanej i planowanej do zrealizowania pracy doktorskiej,

2.7.2.4.. w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 rozpoczął studia I stopnia (jest studentem I semestru studiów I stopnia) oraz uzyskał nie mniej niż 80% możliwej maksymalnej punktacji/oceny rekrutacyjnej,

2.7.2.5. w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 rozpoczął studia II stopnia (jest studentem I semestru studiów II stopnia) oraz uzyskał nie mniej niż 80% możliwej maksymalnej punktacji/oceny rekrutacyjnej,

2.7.2.6. w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 rozpoczął studia III stopnia (jest studentem I semestru studiów III stopnia) oraz uzyskał nie mniej niż 80% możliwej maksymalnej punktacji/oceny rekrutacyjnej,

2.8. oświadcza, że jako stypendysta będzie angażować się w wolontariat lub działalność  koła naukowego w wymiarze 20 godzin w skali semestru roku akademickiego 2021/2022,

2.9 oświadcza, że jako stypendysta w okresie pobierania stypendium nie będzie pracował zawodowo, może jednak odbywać odpłatne praktyki zgodne ze zdobywanym przez niego wykształceniem.

§ 3 Zakres wsparcia

 Szczegółowy zakres wsparcia:

Stypendysta może przeznaczyć wyłącznie na pokrycie kosztów utrzymania się w trakcie studiów ekonomicznych, takich jak opłata za akademik (jeżeli student nie mieszka z rodziną), wyżywienie, bilet miesięczny na przejazdy komunikacji publicznej, telefon, Internet. Koszty utrzymania studenta obcokrajowca na terenie Polski i Litwy wynoszą około 2500 zł miesięcznie. Okres wypłacania stypendium będzie uzależniony od sytuacji materialnej Stypendysty, zajęć ujętych w programie jego studiów w roku akademickim 2021/2022, uzyskiwanych ocen oraz aktywności naukowej i pozanaukowej.  Maksymalny okres wypłacania stypendium to 10 miesięcy (październik 2021 – lipiec 2022 r.) . Wypłata stypendium za lipiec 2022 r. nastąpi po uprzednim złożeniu przez studenta prośby o stypendium (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) i zaakceptowaniu jej przez Komisję. Wysokość stypendium wyniesie 1000 zł brutto miesięcznie z dofinansowania NBP. Wypłata stypendium nastąpi przelewem na rachunek bankowy Stypendysty w terminie do 20. dnia każdego miesiąca. Pierwsza wypłata zostanie zrealizowana w terminie 14 dni roboczych od podpisania umowy stypendialnej przez Stypendystę i Fundację. W przypadku braku posiadania rachunku bankowego przez studenta, w uzasadnionych przypadkach możliwa jest inna forma wypłaty (np. gotówka, przekaz pocztowy).

 

§ 4 Rekrutacja

1. Studenci ubiegający się o stypendium zobowiązani są do złożenia wniosku stypendialnego (Załącznik nr 1).

2. Do złożenia wniosku niezbędne jest dysponowanie przez Wnioskodawcę urządzeniem pozwalającym na korzystanie z zasobów Internetu, w tym przeglądarką umożliwiającą wyświetlanie stron www.

3. Wnioski stypendialne mogą być składane jedynie on-line poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie www Programu oraz po otrzymaniu numeru wniosku i wysłaniu na adres mailowy podany na stronie www Programu: dokumentów potwierdzających spełnianie warunków objęcia Programem Stypendialnym. W temacie e-maila Wnioskodawca winien podać swoje imię, nazwisko i numer wniosku.

4. Wnioski stypendialne przewiduje się przyjmować w trzech naborach: 1 nabór do 15.10.2021, 2 nabór do 15.02.2022 , 3 nabór do 15.06.2022. Przewidywane są niżej wymienione terminy posiedzeń Komisji: 1 posiedzenie do 25.10.2021, 2 posiedzenie do 5.03.2022, 3 posiedzenie do 01.07.2022. Przewidywane są niżej wymienione terminy ogłoszenia decyzji Komisji Stypendialnej: 1. do 01.11.2021, 2. do 10.03.2022, 3. do 6.07.2022.

5. Kopia wniosku zostanie Wnioskodawcy przesłana na wskazany we wniosku adres mailowy w ciągu 72 godzin od wypełnienia wniosku on-line (nie licząc dni wolnych) wraz z potwierdzeniem rejestracji wniosku i nadanym mu numerem. W razie nieotrzymania wyżej wymienionego maila Wnioskodawca zobowiązany jest do kontaktu mailowego z Fundacją.

§ 5 Zasady przyznawania pomocy stypendialnej

1. Złożone wnioski on-line będą weryfikowane pod względem formalnym przez koordynatora projektu w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpływu wniosku. Za wnioski kompletne pod względem formalnym uznaje się wnioski studentów, którzy spełniają warunki objęcia Programem. Wnioski niekompletne pod względem formalnym będą przekazywane studentowi do uzupełnienia, które on winien uzupełnić w ciągu 5 dni roboczych Nieuzupełnienie wniosku skutkować będzie nierozpatrzeniem wniosku przez Komisję Stypendialną.

2. Wnioski kompletne pod względem formalnym będą przekazywane do rozpatrzenia Komisji Stypendialnej. Decyzja Komisji o przyznanych stypendiach będzie ogłaszana na stronie www Programu i/lub wysłanie informacji na mail wskazany we wniosku przez Wnioskodawcę.

3. W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników, Wnioskodawca winien wypełnić i podpisać umowę stypendialną (załącznik nr 4) w 2 egz. oraz przesłać ją do Fundacji w formie skanu na adres mailowy podany na stronie www Programu: co jest równoznaczne z zapoznaniem się z umową i jej zaakceptowaniem.  W razie pytań lub wątpliwości w sprawie umowy Wnioskodawca zobowiązany jest do kontaktu mailowego z Fundacją.

4. Umowę w wersji papierowej w 2 egz. Wnioskodawca winien wysłać listem poleconym na adres Fundacji najpóźniej w terminie 21 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od dnia ogłoszenia wyników, ale nie później niż do 01.08.2022 r.

§ 6 Prawa i obowiązki Stypendystów i Wnioskodawców

1. Od decyzji koordynatora projektu (kompletność wniosku pod względem formalnym) i Komisji Stypendialnej służy odwołanie. Wnioskodawca zobowiązany jest go dostarczyć listem poleconym w terminie 7 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od dnia ogłoszenia wyników na adres Fundacji podany w Regulaminie (Warszawa, ul. Kanonia 20/22 lok. 16). Komisja Stypendialna w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania odwołania jest zobowiązana do ponownego rozpatrzenia wniosku i odwołania oraz do wydania decyzji, którą uznaje się za ostateczną.

2. Wnioskodawca/Stypendysta zobowiązuje się do zawiadomienia Fundacji w terminie 5 dni kalendarzowych o zaistnieniu zdarzenia o zmianie danych zawartych w umowie, w tym danych zawartych we wniosku, dostarczonych dokumentów, sytuacji materialnej Wnioskodawcy/Stypendysty, otrzymaniu urlopu dziekańskiego, prawomocnym skreśleniu z listy studentów, rezygnacji ze studiów, zmianie trybu, kierunku studiów, zmianie danych kontaktowych, innych ważnych przyczynach.

3. Szczegółowe terminy poniższych zobowiązań będą określone po podpisaniu umowy i przesłane do Wnioskodawcy na adres mailowy podany we wniosku. Stypendyści zobowiązani są do:

3.1. udziału w badaniu ewaluacyjnym, przeprowadzonym na zlecenie Fundacji, polegającym na wypełnieniu ankiet oraz udziale w wywiadzie indywidualnym/grupowym z ewaluatorem,

3.2. udziału w badaniu ewaluacyjnym, prowadzonym na zlecenie Partnerów Programu, którego szczegóły zostaną określone przez Partnerów Programu,

3.3. dostarczenia karty przebiegu studiów, zawierającej potwierdzenie zaliczenia na ocenę pozytywną zajęć ujętych w programie studiów wraz z wykazem uzyskanych punktów ECTS i uzyskanej oceny, pierwsze w terminie do 01.04.2022 r., drugie do 01.10.2022 r. roku oraz 

w przypadku ukończenia studiów kserokopii dyplomu, uwzględniając, że student, żeby zaliczyć rok akademicki, powinien uzyskać co najmniej 60 punktów ECTS,

3.4. dostarczenia potwierdzenia udziału w wolontariacie, w pracach koła naukowego w roku akademickim 2021/2022, pierwsze do 01.04.2022 r., drugie do 01.10.2022 r. zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie www Programu,

3.5. dostarczenia potwierdzenia o wysokości pobieranych świadczeń (m.in. stypendium rządu RP, socjalnego uczelni wraz z dodatkiem mieszkaniowym, wsparcia osób fizycznych i prawnych) w roku akademickim 2021/2022, pierwsze w terminie do 14.01.2022 r., drugie w terminie do 14.04.2022 r. i trzecie w terminie do 14.07.2022 r.,

3.6. studenci III roku I stopnia, II roku II stopnia i IV roku III stopnia dostarczenia opinii promotora ich pracy dyplomowej (odpowiednio licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej) wraz z informacją o harmonogramie dotychczas zrealizowanej i planowanej do zrealizowania pracy w roku akademickim 2021/2022, pierwsze w terminie do 14.03.2022 r., drugie w terminie do 14.06.2022 r. przy czym przedmiotowy harmonogram powinien przewidywać przekazanie pracy do recenzenta nie później niż 31.08.2022 r. i egzamin dyplomowy nie później niż 30.09.2022 r. w przypadku studentów I i II stopnia zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie www Programu,

3.7. gotowości do udziału w spotkaniach stypendystów w Warszawie (w spotkaniu weźmie maksymalnie 38 stypendystów ), o terminie spotkania student zostanie poinformowany nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem, a o zakwalifikowaniu się na spotkanie nie później niż 14 dni kalendarzowych.

§ 7 Zasady rezygnacji ze stypendium i cofnięcia przyznanego stypendium

1. Komisja Stypendialna cofa przyznane stypendium w przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę/Stypendystę nieprawdziwych danych lub przedłożenia nieprawdziwych dokumentów. Fundacja ma prawo do weryfikacji informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę/Stypendystę. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu łącznej kwoty pobranego stypendium na numer rachunku bankowego Fundacji w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia cofnięcia przyznanego stypendium.

2. Komisja Stypendialna może cofnąć przyznane stypendium w przypadku niewykonania przez Stypendystę obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie i umowie stypendialnej. 

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu łącznej kwoty pobranego stypendium na numer rachunku bankowego Fundacji w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia cofnięcia przyznanego stypendium.

3. Komisja Stypendialna może pozbawić Stypendystę przyznanego stypendium w następujących przypadkach: zmiany sytuacji materialnej Stypendysty, prawomocnego skreślenia z listy studentów, rezygnacji z nauki w okresie pobierania stypendium, zmiany kierunku lub trybu studiów, innych ważnych przyczyn.

4. Komisja Stypendialna może zawiesić wypłatę przyznanego stypendium w przypadku przebywania Stypendysty na urlopie. Wznowienie wypłaty stypendium może nastąpić po przedłożeniu przez Stypendystę prawomocnej decyzji Dziekana o zgodzie na powrót na studia.

5. Studenci zostaną powiadomieni o decyzji Komisji Stypendialnej o cofnięciu stypendium poprzez przesłanie decyzji na mail wskazany we wniosku stypendialnym.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W przypadku niewywiązania się z zobowiązań określonych w niniejszej umowie Stypendysta nie może ubiegać się o przyznanie kolejnego stypendium w okresie następnych 2 lat, licząc od dnia stwierdzenia naruszenia warunków niniejszego Regulaminu.

2. Komisja Stypendialna wyjątkowo może przyznać stypendium osobie, która z przyczyn losowych nieterminowo wywiązała się z zobowiązań, nie zaliczyła terminowo zajęć ujętych w programie jej studiów bądź rozpoczęła i nie ukończyła innych studiów I, II, III stopnia, jednolitych magisterskich i ich zagranicznych odpowiedników, a przyczyny te zostaną odpowiednio udokumentowane.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.

4. Komisja Stypendialna może odmówić przyznania stypendium pomimo spełnienia przez Wnioskodawców warunków określonych  w Regulaminie w przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na stypendium.

5. Wypłata stypendium następuje pod warunkiem otrzymania przez Fundację środków pieniężnych od Partnerów Programu.

6. Wnioski o przyznanie stypendium oraz wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie www Programu i obowiązuje do odwołania.

 

załącznik nr 1 - Wniosek on-line

załączenik nr 2 - sytuacja materialna

załącznik nr 3 - stypendium na lipiec 2022 r.

załącznik nr 4 - umowa stypendialna

 

W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt

Facebook